Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur. Bu kanun çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur. Şabanözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da 04.08.1986 tarihinde kurulmuştur.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri Türkiye çapında 931 il ve ilçede her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece bu Vakıflar, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedirler.

        Vakıfların karar organları, 'Vakıf Mütevelli Heyeti'dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.
Kaymakamlarımızın başkanlığındaki İlçe Vakıflarının Mütevelli Heyetleri ise; Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa İlçe TarımMüdürü,İlçe Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı;
Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,
Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
SYDV'lerin gelirleri,
  • Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmayıTeşvik Fonundanaktarılan miktardan,
  • Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımlarından,
  • İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
  • Diğer gelirlerden oluşmaktadır.
        Fonda toplanan kaynak, Fon Kurulu kararları ile ülke genelinde kurulu bulunan 931 vakfa aktarılmakta, bu kaynakların yanı sıra vakıfların kendi gelirleri de kullanılarak, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar ulaştırılmaktadır.

        Fonun kuruluşundan itibaren muhtaç vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların yanı sıra, 2002 yılından bu yana uygulanmaya başlanan mesleki eğitim ve istihdam projeleri ile de yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlar pasif, yardım bekler durumdan; aktif, katılımcı ve kendi kendine yeterli duruma getirilerek gelir dağılımındaki adaletsizlikler giderilmeye çalışılmaktadır.
Yine bu kapsamda, mutlak yoksulluk sınırının altındaki ailelerin belirlenmesi çalışmaları başlatılmış ve bu ailelere etkin sosyal yardım programları uygulanmıştır.

        Yoksulluğun tespitinde objektif yöntemler kullanılmaya başlanmış ve bu yöntemler kullanılarak belirlenen yoksul aile çocukları için eğitim ve sağlık yardımı programları hızlandırılmıştır.

BAŞVURU:

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;

        - Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,

    - Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak (*)

        - Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.
(*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı


        Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.

        Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;

        Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhrî hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Müdür, 1 Büro Görevlisi ve 1 hizmetli ile Hükümet Konağı 3. katında hizmet vermektedir. Vakfımıza ait bir adet pikap araç vardır.